Přihlášení pro uživatele

Domů

Aktuality AŘZŠ

 

NOVINKY

 

10. 10. 2020: Jak se dalo tak trochu čekat, 53. valná hromada AŘZŠ se už podruhé odkládá, tentokrát na duben 2021. Děkujeme za pochopení. Termín upřesníme, místo by mělo zůstat (Třebíč).

.......................................................................................................................................................................................................................

3. 5. 2020: Vážení členové asociace, ředitelé škol i další návštěvníci webu.

Pravděpodobně jste zaregistrovali, že během "koronavirové krize" byli členové rady AŘZŠ velmi aktivní v médiích i při různých jednáních. V některých hektických dnech šlo i o desítky vyjádření denně. Protože jsme všichni zároveň také ředitelé svých škol na plný úvazek a jako asociace nemáme kromě jedné asistentky na DPP žádný profesionální aparát, nezvládali jsme naše vyjádření umisťovat na tento web. Snad nám tuto nedokonalost odpustíte, v mediálním prostoru si naše vystoupení lehce najdete. Přesto se budeme snažit sem alespoň ta nejdůležitější prohlášení ještě umístit. 

Jsme také "připomínkovým místem" pro některé (ne zcela všechny) materiály MŠMT. Proto má velký smysl, když nám posíláte Vaše názory. Už z podstaty toho, že jsou různé, není možné všem vyhovět a všechny prosazovat. Všechny ale čteme, bereme do úvahy a skládáme z nich naši "politiku". Toho, že nás MŠMT vnímá jako seriózního partnera, si skutečně vážíme. Naše filozofie je jednoduchá: V každé situaci hledat konstruktivní řešení a zbytečně nešířit paniku a hysterii. To rozhodně neznamená, že má u nás MŠMT bianco předplacenou loajalitu. Pokud narazíme na problémy, které skutečně nebude možné vyřešit, a pokud jednání nepovedou k úspěchu, je naší povinností se nahlas ozvat. Pro naši asociaci je to ale až ten poslední krok, nikoli ten první. Je-li to možné, dáváme přednost spolupráci před kritikou, konstruktivitě před bořením, pozitivní náladě před tou "blbou".

Děkujeme, že nás většinově podporujete, spolupracujete, posíláte nám připomínky a obracíte se na nás s dotazy. Chceme být hlasem zkušených a úspěšných ředitelů škol a zároveň maximálně pomáhat těm méně zkušeným. Velice dobře si uvědomujeme, že v českém školském systému je právě ředitel školy tou nejvíce klíčovou postavou, od které se vše odvíjí.

Jménem Rady AŘZŠ ČR

PaedDr. Michal Černý

............................................................................................................................................................................................

Z důvodu mimořádných opatření se 53. valná hromada přesunuje na podzim. Pravděpodobný termín je 21. - 23. 10. 2020, místo by mělo zůstat: Třebíč. Přihlášky na jarní VH jsme stornovali, na podzimní valnou hromadu se bude nutno přihlásit znovu. Děkujeme za poc

.............................................................................................................................................................................................

Tisková zpráva (5. 2. 2020):

Asociace ředitelů základních škol podporuje poslanecký návrh na zvýšení příplatku za práci třídního učitele.

Náročná práce učitele musí být adekvátně ohodnocena.

 Asociace ředitelů základních škol podporuje poslanecký návrh skupiny poslanců včele s Markem Výborným (KDU - ČSL), kterým se mění § 133 zákoníku práce.  Poslanci navrhují zvýšit částku za specializované činnosti učitelů a za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole na částku 2500 Kč - 3500 Kč měsíčně. Asociace ředitelů základních škol upozorňuje na dlouhodobě výrazné podhodnocení náročné práce třídních učitelů a učitelů - specialistů a poukazuje na jejich nezastupitelnou úlohu při vzdělávání žáků a tento návrh podporuje.

Kromě náročnosti ve výkonu pedagogické práce upozorňujeme na množství administrativních činností, které třídním učitelům a učitelům - specialistům neustále přibývá a to převážně z důvodů legislativních změn v souvislosti se společným vzděláváním, s činností školních poradenských pracovišť, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů tzv. GDPR a s dalšími předpisy, které přinášejí stále nové úkoly na učitelskou profesi.

Asociace ředitelů základních škol konstatuje, že za náročnou práci nad rámec běžné pedagogické činnosti, kterými specializované a třídnické činnosti jsou, musí být pedagogičtí pracovníci ohodnoceni důstojným způsobem. Výše uvedený poslanecký návrh vnímáme jako jeden z pozitivních kroků.

Michal Černý - prezident AŘZŠ                                            

Jaroslav Jirásko - viceprezident AŘZŠ

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proč jsme nepodpořili listopadovou stávku? (12. 12. 2019)

Vzhledem k tomu, že v UN č. 45/2019 vyšel článek šéfa tzv. "Pedagogické komory", ve kterém kritizuje postoj vedení naší asociace ke stávce, považujeme za důležité zpětně ještě jednou vysvětlit důvody našeho postoje. Obecně platí, že jako ředitelé škol bychom neměli stávky organizovat, od toho jsou skutečně jiní. Rozhodně bychom se ale nevymezovali proti stávce, pokud by byla vyhlášená v rozumný čas, rozumným způsobem a za požadavky, se kterými bychom se mohli ztotožnit. Právě tyto věci se ale v této stávce hrubě nepovedly. Byla vyhlášená narychlo a pozdě, těsně po podzimních prázdninách, v předvečer spuštění nového systému financování škol. Nedlouho poté, co na účtech škol "přistály" na české poměry značné finanční prostředky na předvánoční odměny (o nichž stávkující učitelé pochopitelně netušili). A třešničkou na dortu byl onen požadavek 10% do tarifů a 0% (navýšení) do nadtarifních složek. Přičemž pan premiér původně sliboval 15%, z toho polovinu (tedy 7,5%) do tarifů a polovinu do nadtarifů! Tedy i těch 8%, které vláda do tarifů nakonec dala, bylo víc, než původně slibovala. Na frak naopak dostaly pravomoce ředitelů ovlivnit politikou odměňování kvalitu práce jednotlivých pracovníků, přičemž odbory nám chtěly "sebrat" i to málo, které zbývalo.

Je nám jasné, že naprostá většina učitelů nestávkovala za tento požadavek, ale prostě proto, že jsou nespokojeni se stavem školství. V tomto smyslu se náš postoj může zdát jako nepochopitelná nekolegialita. Ani my nejsme ze současného stavu našeho školství nadšeni. Jenže možná jsme ředitelé (a většinou úspěšní ředitelé a ředitelky) právě proto, že nejsme "stádní typy". Mnozí z nás si heslo "Kdo nejde s námi, jde proti nám!" pamatují z dob, na které je lepší nevzpomínat.

To, že se i v některých našich školách přes náš postoj stávkovalo, považujeme za důkaz toho, že naši členové jsou lidé na svém místě, se smyslem pro demokracii a respektem k Zákoníku práce. Použít tento argument proti nám je až směšné. Na druhou stranu se proti tzv. "Pedagogické komoře" nechceme vymezovat za každou cenu. Mezi jejich požadavky jsou i takové, se kterými souhlasíme a ke kterým se rádi připojíme. Je to zejména navýšení kapitoly školství alespoň na 5% HDP.

Michal Černý, prezident AŘZŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko Rady AŘZŠ k návrhu novely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (10.12.2019)

V návrhu předkládaném MŠMT je vložen §9a. Podle něj může ředitel školy po omezenou dobu tří let uznat za kvalifikovaného učitele jakéhokoli absolventa magisterského studia, tedy i bez pedagogického vzdělání.

Rada AŘZŠ chápe důvody, které vedly MŠMT k tomuto opatření, neboť vnímáme aktuální kritický nedostatek učitelů v některých regionech. Zároveň upozorňujeme na to, že toto řešení rozhodně není systémové. Jediným systémovým řešením je zajištění dostatku kvalitních a kvalifikovaných pedagogů. Toho lze dosáhnout pouze zlepšením systému vzdělávání (aby byl zajištěn odpovídající počet kvalifikovaných a aprobovaných absolventů) a zlepšením podmínek pro výkon učitelské profese (aby množství těchto absolventů neodcházelo do jiných oborů). S novelou zákona tedy souhlasíme za předpokladu, že toto opatření bude jasně deklarováno jako dočasné a plná kvalifikovanost bude i v budoucnu trvalou podmínkou pro výkon učitelského povolání. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisková zpráva AŘZŠ

          Asociace ředitelů základních škol stávku vyhlášenou ČMOS PŠ na středu 6.11. 2019 nepodporuje. Deklarovaným požadavkem stávky není zvýšení platů učitelů, ale přesun části finančních prostředků určených na platy učitelů z nenárokových složek do složky tarifní. Cíl stávky tedy chápeme jako snahu o omezení pravomocí ředitelů v oblasti odměňování pracovníků. 

          AŘZŠ dlouhodobě prosazuje navýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků, neboť to je jeden z motivačních a hodnotících nástrojů kvality pedagogické práce. Deklarované cíle stávky jsou tedy v rozporu s cíli asociace. AŘZŠ konstatuje, že navýšení platů pedagogických pracovníků od 1.1. 2020 o 10% je nedostatečné vzhledem k náročnosti práce vysokoškolsky vzdělaných učitelů a vzhledem k průměrné mzdě v profesích podobně náročných na práci a vzdělání. Za dostatečné považujeme navýšení platů o 15%. 

          PaedDr. Michal Černý - prezident AŘZŠ
          Ing. Jaroslav Jirásko, MBA - viceprezident AŘZŠ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY VOLEB


          Dne 24.10.2019 proběhly volby do rady asociace. Rada je devítičlenná.


          Zvolení členové rady AŘZŠ
Hana Stýblová, Michal Černý, Jaroslav Jirásko, František Halada, Bohumil Herčík, Anton Ivánek, Luboš Zajíc, Jarmila Bjačková, Michael Buriánek.
Veřejnou volbou byl prezidentem asociace zvolen PedDr. Michal Černý a víceprezidentem Mgr. Jaroslav Jirásko, MBA.
Dosavadní prezidentka Mgr. Hana Stýblová po 13 letech ve funkci plynule předá veškerou agendu a zkušenosti jako členka rady   novému prezidentu AŘZŠ.
Po sdělení plénu VH, že nechce dále vykonávat funkci prezidentky, všichni v sále povstali. Dosavadní víceprezident Slávek Němeček předal paní Stýblové nádhernou kytici.
Mgr. Pravoslav Němeček již nekandidoval ani do rady asociace. I on sklidil při předání drobného dárku obrovský potlesk všech přítomných ředitelů škol.

          Regionální zástupci:
Změna proběhla v těchto krajích:


za Plzeňský kraj Eva Švolbová,
za Moravskoslezský kraj Bohuslava Burá

 

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.