Domů

Kdo jsme?

 

  • AŘZŠ je profesní organizace, sdružující především (ale nejenom) řídící pracovníky v základním školství. Členy mohou být fyzické i právnické osoby (školy jako instituce).
  • AŘZŠ si klade za cíl propojovat profesní problematiku školského managementu s problematikou pedagogů z terénu. Akcí AŘZŠ se mohou účastnit všichni pedagogové, působící v základním vzdělávání. 
  • AŘZŠ podporuje větší a přímější aktivizaci rodičů a zákonných zástupců dětí v roli odběratelů vzdělávací zakázky.
  • AŘZŠ nabízí koncentraci profesionálních kapacit pro řešení otázek koncepce vzdělávacího systému a řízení vzdělávacích procesů.
  • AŘZŠ na svých facebookových stránkách konzultuje a diskutuje o potřebách ředitelů a pedagogů ZŠ.  
  • AŘZŠ je aktivním členem Unie školských asociací ČR (CZESHA) a podílí se na modelování kontinuálního systému vzdělávání od předškolního až po maturitní či vyšší odborné vzdělání.

 

AŘZŠ sdružuje v současné době více než 250 ředitelů základních škol. Většina z nich se schází 2x ročně na valných hromadách nebo na krajských konferencích. Nejde tedy pouze o formální klikání nebo lajkování na Facebooku.

Ředitelé sdružení v AŘZŠ zastupují přes 5 700 učitelů svých škol. AŘZŠ je dlouhodobým, spolehlivým a konstruktivním partnerem těm organizacím, které jednají korektně. Nehájí pouze zájmy ředitelů, ale snaží se působit ve prospěch celého českého školství.

 

NOVINKY

 

Stanovisko Rady AŘZŠ k návrhu novely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (10.12.2019)

V návrhu předkládaném MŠMT je vložen §9a. Podle něj může ředitel školy po omezenou dobu tří let uznat za kvalifikovaného učitele jakéhokoli absolventa magisterského studia, tedy i bez pedagogického vzdělání.

Rada AŘZŠ chápe důvody, které vedly MŠMT k tomuto opatření, neboť vnímáme aktuální kritický nedostatek učitelů v některých regionech. Zároveň upozorňujeme na to, že toto řešení rozhodně není systémové. Jediným systémovým řešením je zajištění dostatku kvalitních a kvalifikovaných pedagogů. Toho lze dosáhnout pouze zlepšením systému vzdělávání (aby byl zajištěn odpovídající počet kvalifikovaných a aprobovaných absolventů) a zlepšením podmínek pro výkon učitelské profese (aby množství těchto absolventů neodcházelo do jiných oborů). S novelou zákona tedy souhlasíme za předpokladu, že toto opatření bude jasně deklarováno jako dočasné a plná kvalifikovanost bude i v budoucnu trvalou podmínkou pro výkon učitelského povolání. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisková zpráva AŘZŠ

          Asociace ředitelů základních škol stávku vyhlášenou ČMOS PŠ na středu 6.11. 2019 nepodporuje. Deklarovaným požadavkem stávky není zvýšení platů učitelů, ale přesun části finančních prostředků určených na platy učitelů z nenárokových složek do složky tarifní. Cíl stávky tedy chápeme jako snahu o omezení pravomocí ředitelů v oblasti odměňování pracovníků. 

          AŘZŠ dlouhodobě prosazuje navýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků, neboť to je jeden z motivačních a hodnotících nástrojů kvality pedagogické práce. Deklarované cíle stávky jsou tedy v rozporu s cíli asociace. AŘZŠ konstatuje, že navýšení platů pedagogických pracovníků od 1.1. 2020 o 10% je nedostatečné vzhledem k náročnosti práce vysokoškolsky vzdělaných učitelů a vzhledem k průměrné mzdě v profesích podobně náročných na práci a vzdělání. Za dostatečné považujeme navýšení platů o 15%. 

          PaedDr. Michal Černý - prezident AŘZŠ
          Ing. Jaroslav Jirásko, MBA - viceprezident AŘZŠ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY VOLEB


          Dne 24.10.2019 proběhly volby do rady asociace. Rada je devítičlenná.


          Zvolení členové rady AŘZŠ
Hana Stýblová, Michal Černý, Jaroslav Jirásko, František Halada, Bohumil Herčík, Anton Ivánek, Luboš Zajíc, Jarmila Bjačková, Michael Buriánek.
Veřejnou volbou byl prezidentem asociace zvolen PedDr. Michal Černý a víceprezidentem Mgr. Jaroslav Jirásko, MBA.
Dosavadní prezidentka Mgr. Hana Stýblová po 13 letech ve funkci plynule předá veškerou agendu a zkušenosti jako členka rady   novému prezidentu AŘZŠ.
Po sdělení plénu VH, že nechce dále vykonávat funkci prezidentky, všichni v sále povstali. Dosavadní víceprezident Slávek Němeček předal paní Stýblové nádhernou kytici.
Mgr. Pravoslav Němeček již nekandidoval ani do rady asociace. I on sklidil při předání drobného dárku obrovský potlesk všech přítomných ředitelů škol.

          Regionální zástupci:
Změna proběhla v těchto krajích:


za Plzeňský kraj Eva Švolbová,
za Moravskoslezský kraj Bohuslava Burá

 

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.